Adatkezelés és felhasználás

Az iromuhely.com weboldal látogatására és az online képzésekre jelentkezés esetén irányadó általános jogi elvek és szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az Oguz Bt (a továbbiakban: „ÍRÓMŰHELY”) által üzemeltetett www.iromuhely.com domain néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül a meghirdetett online képzésekre (a továbbiakban együtt: „Képzés”) történő jelentkezésekre és a Képzéseken történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Képzésre jelentkező személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (az ÍRÓMŰHELY és Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”).

A Képzésre történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZFet nem fogadja el, a Képzésre nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

Felhasználónak minősül az Íróműhely bármely látogatója.  Felhasználó az Íróműhely szolgáltatása bármely elemének használatának megkezdésével elfogadja a jelen jogi nyilatkozat rá vonatkozó feltételeit.

  1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A szolgáltató a Weboldalon elérhető online képzések esetében az OGUZ Kiadói, Hirdetésszervező, Hírügynökségi és Szolgáltató Betéti Társaság adatai:  Postázási cím: 1076 Budapest, Sajó u 3., Elektronikus levélcím: [email protected], Cégjegyzékszám: 01-06-419523, Adószám: 28647881-1-42.

1.2. A jelen ÁSZF a Képzésekre történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza az ÍRÓMŰHELY és a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.

1.3. Az ÍRÓMŰHELY kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt az IRÓMŰHELY és a Jelentkező között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Képzésre történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

1.4. A Weboldalon keresztül a Képzésekre elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

1.5. A Felek között a Képzésen történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés ÍRÓMŰHELY általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket az ÍRÓMŰHELY a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

1.6. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. Az ÍRÓMŰHELY kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására az [email protected]  e-mail címen van lehetőség.

  1. Jelentkezés

2.1. A Jelentkező a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel kapcsolatos részletes információkat az adott Képzésre vonatkozó oldalon érheti el. Amennyiben bármely Képzéssel kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az [email protected]  e-mail címen.

2.2. Az egyes Képzéseken történő részvételért fizetendő díj az adott Képzés oldalán kerül feltüntetésre. A Képzésen történő részvételért fizetendő áfa mentes díj is az adott oldalakon található.

A képzési díj egy kurzus egészére vonatkozik, azzal együtt közös, nem részekre osztható és nem felosztható egységet képez. Ezt az esetleges részletfizetési lehetőség sem teszi semmissé, a részletfizetési lehetőség kizárólag és csakis a Jelentkezőnek adott fizetési könnyítés.

2.3. A Képzések részvételi díja változtatásának a jogát az ÍRÓMŰHELY fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Képzések részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Jelentkező a jelentkezését már elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.

2.4. Amennyiben a Weboldalon az ÍRÓMŰHELY minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, az ÍRÓMŰHELY nem köteles a Képzésen történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Képzésen, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.

2.5. A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést az ÍRÓMŰHELY csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező az adott Képzésnél elhelyezett email-címre írva a jelentkezéshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul megadott. Az ÍRÓMŰHELY-t a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6. Az ÍRÓMŰHELY fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket indoklás nélkül visszautasítson. 18 éven aluliak jelentkezését még szülői beleegyezéssel sem fogadjuk el.

2.7. A jelentkezés menete

A Jelentkező az adott Képzésre vonatkozó igényét [email protected] email-címre írva jelezheti,  első alkalommal elegendő az email-címét és az adott Képzés nevét megírnia.

A Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.

A jelentkezéssel önmagában nem keletkezik fizetési kötelezettség.

Az ÍRÓMŰHELY a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a banki adatokat. Jelentkezőnek a számlázáshoz meg kell adnia a számlázási adatokat is. Amennyiben a visszaigazolásban, szereplő adatokban a Jelentkező bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti az ÍRÓMŰHELY felé az [email protected]  e-mail címen.

A Jelentkezőnek a Képzés(ek) részvételi díját a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással. Szerződés a Felek között a Jelentkező által befizetett képzési díj befizetésével és annak ÍRÓMŰHELY banki számláján történő megjelenésével keletkezik. A részvételi díj ÍRÓMŰHELY-hez történő beérkezését követően a Jelentkező a véglegessé vált jelentkezéséről e-mail útján visszaigazolást kap.

  1. Fizetési feltételek

A Jelentkező a részvételi díjat az ÍRÓMŰHELY jelentkezést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámára (10400463-50505350-57531008) történő átutalással egyenlítheti ki. A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege az ÍRÓMŰHELY bankszámlájára megérkezik.

  1. A Felek jogai és kötelezettségei

4.1. A Jelentkező jogai és kötelezettségei

4.1.1. A Jelentkezőnek jogában áll a Képzésen részt venni, és az átadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A Képzés anyagát az ÍRÓMŰHELY elektronikus formában bocsátja a részt vevő Jelentkező rendelkezésére. A Képzés anyagait a Jelentkező másokkal nem oszthatja meg, nem adhatja kölcsön, sem bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

4.1.2. A Képzésen a Felek email-levezése nem nyilvános, azt másokkal megosztani vagy annak bármely részét és egészét bármely formában közreadni tilos.

4.1.3. A Képzésen részt vevő Jelentkező nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a képzés oktatóit, illetve az ÍRÓMŰHELY jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

4.2. Az ÍRÓMŰHELY jogai és kötelezettségei

4.2.1. A befizetett részvételi díjat a részvétel lemondása esetén az ÍRÓMŰHELY abban az esetben téríti vissza, ha a Jelentkező a lemondás tényét a Képzés megkezdése előtt emailen jelzi. A Képzés megkezdése után a részvételi díj nem jár vissza.

4.2.2. A Képzés és részvétel lemondására a Jelentkező a 4.000 Ft áfa mentes adminisztrációs díj megfizetése mellett jogosult. Lemondás esetén ÍRÓMŰHELY az adminisztrációs díjjal csökkentett részvételi díjat téríti vissza.

4.2.3. Az IRÓMŰHELY megtagadhatja a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja nem érkezett meg az IRÓMŰHELY bankszámlájára.

4.2.4. Az IRÓMŰHELY-nak jogában áll a Képzést törölni, amennyiben az oktató a Képzés megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. Az IRÓMŰHELY vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Képzés elmaradásáról és a Képzésre jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.

4.3. Íróműhely Klub

4.3.1. Az Íróműhely Klub (továbbiakban: KLUB) tagságára ugyanazok a jogok és kötelezettségek, valamint felhasználási feltételek vonatkoznak, mint az íróműhely kurzusokon résztvevőkre.

4.3.2. A KLUB tagjának bármely nagykorú, természetes személy jelentkezhet. A klubtagság az éves tagsági díj befizetésével jön létre. A tagfelvételt a KLUB indoklás nélkül megtagadhatja. A klubtag a klubtagságát bármikor és indoklás nélkül megszüntetheti, de a tagdíj visszafizetésére nincs mód, azt nem kérheti vissza.

4.3.3. A klubtag az éves tagdíj fejében ingyenesen elvégezhet egy online prózaíró kurzust (a kreatív írás, regényírás, dialógusírás kurzus közül választva). Ezen esetre az online kurzusokra vonatkozó, jelen dokumentumban olvasható szabályok és feltételek vonatkoznak.

A KLUB tagja 15 százalék engedményt kap bármely további prózaíró kurzusra és a nyílt workshopokra való jelentkezésekor. Ezen esetekre az online kurzusokra vonatkozó, jelen dokumentumban olvasható szabályok és feltételek vonatkoznak.

4.3.4. A klubtag csatlakozhat a KLUB zárt facebook csoportjához, ahhoz hozzáférést kap, a közösségi oldalon megoszthatja írói problémáit, kérdéseket tehet fel, részt vehet a különböző feladatok megoldásában és a szakmai vitákban. A KLUB facebook oldalára a Facebook felhasználási feltételei érvényesek. A KLUB facebook oldala kizárólag írói és szakmai kérdések megvitatására használhatók.

 

  1. Jótállás, szavatosság, elállási jog

5.1. Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

5.2. IRÓMŰHELY felhívja a Jelentkezők figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet pontjára, az említett Korm. Rendelet 29. § szerinti elállási jog a Jelentkezőt/Felhasználót nem illeti meg. A Képzés megkezdését követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.

  1. Felelősség

6.1. ÍRÓMŰHELY tartalma tájékoztató jellegű, az adatok és az információk saját célú felhasználása a felhasználó felelősségére történhet. Ugyanakkor ÍRÓMŰHELY törekszik a weboldalon megjelenő formációk szakszerű tartalommal történő elhelyezésére és frissítésére.

6.2. Mindazonáltal, hogy Íróműhely legjobb tudása szerint támogatja a Felhasználót és Jelentkezőt önismerete és íráskészsége fejlesztésében, képességeinek és lehetőségeinek feltárásában, az önmegvalósításában, a weboldalon, illetve a Képzések keretében átadott ismeretek és tanácsok nem jelentenek garanciát vagy ígéretet a Felhasználó/Jelentkező életében történő tényleges változások elindításához vagy bekövetkezéséhez. Ez ugyanis számos egyéni tényező, illetve a Felhasználó/jelentkező saját személyes elhatározásának, aktív közreműködésének és munkája eredményének függvénye.

A Felhasználó/Jelentkező  a weboldal, illetve a Képzések igénybevételével, használatával egyidejűleg jelen ÁSZF elfogadásával megérti és tudomásul veszi, hogy ÍRÓMŰHELY nem felelős és semmilyen módon nem vállal felelősséget a Felhasználó/Jelentkező sikereiért vagy kudarcaiért. Kizárólag Felhasználó/Jelentkező felelős önmagáért és azokért a döntésekért, tettekért és eredményekért az életben, amelyeket meghoz és elér.

  1. Adatvédelem

Az ÍRÓMŰHELY a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. Az ÍRÓMŰHELY részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja Weboldalunkon. Jelentkező a Képzésre történő jelentkezéssel hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

  1. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

8.1. A Jelentkező a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén az IRÓMŰHELY ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldalról elérhető [email protected] e-mail címen.

8.2. A Jelentkezőnek az IRÓMŰHELY által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az [email protected] e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Jelentkező által megadott elérhetőségen a Jelentkezőt írásban értesítjük az eredményről.

8.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az IRÓMŰHELY és Jelentkező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az IRÓMŰHELY-val való tárgyalások során nem rendeződik,  Jelentkező a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az IRÓMŰHELY székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Jelentkező számára:

− Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

− Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: [email protected]

− Bírósági eljárás kezdeményezése.

  1. Egyebek

9.1. Az IRÓMŰHELY megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért,  illetve megszakítás nélküli működéséért. Az IRÓMŰHELY a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Jelentkezők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.2. Az IRÓMŰHELY nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Jelentkezőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.3. Az IRÓMŰHELY a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Jelentkező részére. Az IRÓMŰHELY nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

– Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be.

– A Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

9.4. A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés tekintetében a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), Jelentkező általi részvétel esetén a Jelentkező és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak. 11.5. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. Az IRÓMŰHELY bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

9.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

Budapest, 2016. június 4.